Grouner - Dischargers of artificial Rain
  |  english   
Dischargers of artificial Rain
  Company
  Products
  Contact us
Powered by    
Powered by Revision Content Manager - RCM
Dischargers of artificial Rain    

TYPE K-010
Ëüã÷ç ìåôáëëéêÞ 1/2" ìå 2 ðáñï÷Ýò
Ëüã÷ç ìåôáëëéêÞ 1/2" ìå 2 ðáñï÷Ýò

 


 
TYPE K-011
Ëüã÷ç ðëáóôéêÞ 1/2" ìå 2 ðáñï÷Ýò
Ëüã÷ç ðëáóôéêÞ 1/2" ìå 2 ðáñï÷Ýò

 


TYPE K-012
Ôñßðïäáò ìåôáëëéêüò 1/2" èçëõêüò ñõèìéæüìåíïò êáôÜ ýøïò ìå áíôÜðôïñá
Ôñßðïäáò ìåôáëëéêüò 1/2" èçëõêüò ñõèìéæüìåíïò êáôÜ ýøïò ìå áíôÜðôïñá

 


 
TYPE K-041
ÇëåêôñïâÜíá ÈçëõêÞ - ÈÞëõêÞ 1"
ÇëåêôñïâÜíá ÈçëõêÞ - ÈÞëõêÞ 1"

 


TYPE Ê-042
ÐñïãñáììáôéóôÞò Çëåêôñïíéêüò 2 åþò 6 åíôïëþí
ÐñïãñáììáôéóôÞò Çëåêôñïíéêüò 2 åþò 6 åíôïëþí

 


  

Copyright 2003, designed by Revision Ltd.